ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління освіти і науки

____________ Володимир ІГНАТЬЄВ

«___»__________ 2019 року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Лозівського центру професійної освіти Харківської області

 

 

_________ Ірина ГОНТАРЕНКО
«___»___________ 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Лозівського центру професійної освіти

 Харківської області

на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Лозова

І. Загальна частина

1.1.  Правила прийому до Лозівського центру професійної освіти Харківської області на 2020 рік розроблені відповідно до Типових правил, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355 (із змінами).

1.2.  До  Лозівського центру професійної освіти Харківської області (далі – центр) приймаються на навчання громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального й майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Лозівського центру професійної освіти Харківської області здійснюється для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5    Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів бюджету згідно з чинним законодавством на умовах державного та  регіонального замовлення.

1.6.   Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1.              Прийом до центру здійснює приймальна комісія.

2.2.              Очолює приймальну комісію директор центру. Наказом по центру визначається та затверджується персональний склад комісії.

Порядок роботи приймальної комісії: з 745 до 1615 щодня, крім суботи та неділі, святкових та неробочих днів.

2.3.              Приймальна комісія:

-  організовує прийом заяв та документів;

-  проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення центру;

-  приймає рішення щодо осіб, які рекомендовані до зарахування до центру, оформлює протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-  організовує роботу щодо комплектування навчальних груп
з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної

придатності вступників;

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом вступників на навчання.

2.4.     Правила прийому до центру доводяться до відома вступників через офіційний сайт ліцею та інформаційні стенди.

2.5. Лозівський центр професійної освіти Харківської області у 2020 році здійснює прийом учнів за наступними професіями:

 

№ з/п

Перелік професій

Ліцензований обсяг

Планові обсяги прийому

Замовлення

Вимоги до освітнього рівня вступників

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Строк навчання

Форма навчання

Прийом за віком

Стать:

1

Верстатник широкого профілю

30

25

Державне

базова середня освіта

4 розряд

3 роки

денна

15-28 років

чол.

жін.

2

Зварник

30

25

Державне

базова

середня освіта

Е1

Е2

Е3

Г1

3 роки

денна

15-28 років

чол.

жін.

3

Слюсар з ремонту сільськогоспо-дарських машин та устаткування.

Тракторист-машиніст сільськогоспо-дарського виробництва (категорії «А1», «А2»).

Водій автотранс-портних засобів категорії «С»

60

25

Регіональне

базова середня освіта

категорії

«А1»

«А2»

 

 

 


ІІ розряд

 

 категорія
     «С»

3 роки

денна

15-28 років

Вік – по закін-ченні терміну навчання
– не менше
18 років.

Стать – чоловіча.

Медичні обме-ження.

4

Кухар

Кондитер

60

25

Регіональне

базова середня освіта

3 розряд

3 розряд

 

3 роки

денна

15-28 років

чол.

жін.

5

Перукар (перукар-модельєр)

60

25

Регіональне

базова середня освіта

 

перукар;

перукар

2-го класу;

перукар

1-го класу

 

3 роки

денна

15-28 років

чол.

жін.

6

Кравець

30

25

Регіональне

повна загальна середня освіта

4 розряд

1,5 року

денна

15-28 років

чол.

жін.

7

Електрога-зозварник.

Електроз-варник на автома-
тичних та напівавтомат-тичних машинах

60

25

Регіональне

повна загальна середня освіта

3 розряд

3 розряд

1,5

року

денна

17-28 років

чол.

жін.

 

 

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації перепідготовка:

 

№ з/п

Перелік професій

Ліцензійний обсяг

Категорії

Вид підготовки

Вік

Стать

1

Електрозварник ручного зварювання

30

ІІ розряд

професійно - технічне навчання

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років

чол.

жін.

2

Водій автотранспортних засобів категорія «В»

30

категорія «В»

професійно - технічне навчання

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років

чол.

жін.

3

Перукар (перукар- модельєр)

60

Перукар

професійно - технічне навчання

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років

чол.

жін.

 

 

2.6.     Учні, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти, отримують повну загальну середню освіту.

2.7.     Іногородні учні забезпечуються ліжко-місцем у гуртожитку, у першу чергу, учні з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Місця в гуртожитку надаються за заявою учня та після проходження ним санітарної обробки.

2.8.     Учні, які мешкають у гуртожитку, забезпечуються харчуванням на пільгових умовах.

2.9        Обов’язковим для вступника є проходження медичного огляду на професійну придатність у закладах охорони здоров`я. Вступники, які будуть навчатися з професій «Кухар. Кондитер» разом із довідкою оформлюють особову медичну книжку. Медичний огляд вступник повинен пройти протягом 10 днів після подачі документів до приймальної комісії.

2.10. Прийом документів вступників починається з 03.06.2020. Навчальний рік починається 01.09.2020 відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу

3.1.     Вступники подають особисто:

- заяву про вступ до центру, указуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання;

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- медичні довідки за формою 086/о – лікарський консультативний висновок для абітурієнтів навчальних закладів усіх рівнів акредитації, за формою 063/о – карта профілактичних щеплень;

- для водіїв автотранспортных засобів - за формою 083/о;

- 6 фотокарток розміром 3x4 см;

- паспорт (2 копії);

- картку фізичної особи платника податків (2 копії);

- довідки з місця проживання та про склад сім’ї;

- копії документів, що дають право на пільги (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

 

ІV. Умови прийому

4.1.    Прийом до центру проводиться за результатами середнього бала свідоцтва про здобуття базової середньої освіти.

Вступні бесіди проводяться протягом усього періоду прийому документів.

 

V. Зарахування

5.1.      Зараховуються до центру першочергово в разі інших рівних умов:

-       особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-       діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-       діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-         особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

-         діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, – на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнаний таким, що загинув під час виконання службових  обов'язків,  відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

-  випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-  випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою;

-  учасники міжнародних, фінального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів;

-  особи, які вступають до центру за цільовим направленням на навчання.

5.2.      Не пізніше ніж за 5 днів до початку навчального року приймальна комісія приймає рішення, оформлює протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до центру за обраною формою.

5.3.      У разі оскарження рішення приймальної комісії вступник у триденний строк після оголошення списку осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання, подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.4.      Зарахування до центру здійснюється наказом по центру.

5.5.      Зарахування до центру може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками або особами, що їх заміняють) про навчання та подальше працевлаштування.

5.6. Зарахування до центру на навчання за рахунок коштів бюджету згідно з чинним законодавством на умовах державного та  регіонального

замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного та  регіонального замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без  поважних причин  не  приступили  до  занять  протягом 10 днів після їх початку, відраховуються з центру. На звільнені місця проводиться зарахування інших осіб. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій центр проводить додатковий прийом.

6.2. Особам,  які  не  зараховані  до  центру,  а  також  тим, які без   поважних   причин   не   приступили  до  занять,  повертаються  документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням Правил прийому до Лозівського центру професійної освіти Харківської області на 2020 рік здійснюється Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  та Міністерством освіти і науки України.