РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 34 «Верстатник широкого профілю» (ІІ курс) на 29.05.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Хімія

Онацька І.В.

Хімічний зв’язок і будова речовини

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

1.Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

 

Навчальний проект

1. Застосування рідких кристалів.

Підручник

Хімія 11 кл.  О.Г.Ярошенко

2

Фізика

Шапочка Н.О.

Електродинаміка

Лабораторна робота № 7. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою нитяного маятника.

Письмова робота

Розглянути інструкцію до виконання л.р. за посиланням http://mediadidaktika.ru/mod/page/view.php?id=88

 

Інтернет мережа

3

Біологія

Онацька І.В.

Адаптації

Способи терморегуляції організмів.

1.Способи терморегуляції організмів.

2.Виживання організмів в умовах змінних темпера-тур.

1.Виконати самостійну роботу з таблицею: «Особливості терморе-гуляції різних груп організмів». § 11 ст.40

2. Дати письмово відповіді на запитання до розділу під заголовком  «Завдання для самоконтролю» § 11  ст. 40

Підручник

Біологія і екологія

11 кл. В.Соболь

4

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Україна, Євро-па, світ

Міжнародні відносини

1)Поняття міжнародних відносин

2)урядові й неурядові міжнародні організації

3) система між-народної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати матеріал параграфу 45. Скласти опорний конспект уроку. Складіть перелік най-потужніших міжнародних  організацій, створених у другій половині двадцятого століття.

Васильків І.Д. Громадянська освіта, рівень стандарту, 2018 р.


5

Географія

Онацька І.В.

Політична географія та геополітика.

Політична географія та геополітика.

1.Географічні складники політичної географії: географічний простір, території, географічні місця. Політичні складники: політичні інституції, політичні відносини, «сила». 2.Територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів.

3.Геополітика, її складові  Зовнішня та внутрішня геополітика. Геополітика «сили». Різновиди «сили».

Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави

 

 

 

 

 

 

 

1.Прочитати параграф і дати письмові відповіді до розділу «Знаю і вмію обґрунтувати».

§ 26 ст.158

2. Виконати завдання розділу «Шукаю в інтер-неті». § 26 ст.158

 

Інтернетресурс

Підручник

Географія

11 кл. Т.Гільберг

6

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Легка атлетика»

Удосконалення техніки стрибка в висоту способом «переступання»

1.Загальнорозвивальні вправи в русі

2. Спец вправи стрибуна.
3.Удосконалення техніки стрибка в висоту способом «переступання»

1.Виконати загально-розвивальні вправи.

2. Переглянути відео.

3. Написати реферат «Значення фізичної культури в житті людини»  та надіслати  на ел.пошту.

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,

https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4

 

7

Географія

Онацька І.В.

Загальні суспільно-ге-ографічні закономір-ності світу

Узагальнення та систематизація знань з теми:

« Загальні суспільно-ге-ографічні закономір-ності світу».

Повторити і перевірити знання з теми.

Вибрати тему дослідження. Використавши інтернетресурс, створити презентацію  або рефе-рат до вибраної теми.

Дослідження

1. Уплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці.

2.  Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу.

3. Екологічні та соціальні проблеми густозасе-лених регіонів світу.

4. Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери.

5.  Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних та хімічних виробництв в Україні

Інтернет ресурс

Підручник

Географія

11 кл. Т.Гільберг

8